Notice and takedown

Notice and takedown

A. Wanneer Roberto Webhosting een door haar als serieus te kenmerken klacht ontvangt via het daartoe strekkende klachtenformulier, zal zij zich inspannen dit zo snel mogelijk te bevestigen aan de melder. Voor zover mogelijk controleert Roberto Webhosting de gegevens die door de melder zijn verstrekt, bij ontbrekende of onjuiste gegevens wordt de melder om aanvullende gegevens verzocht.

B. In het geval dat de klacht zich richt op informatie die niet of niet meer online blijkt te staan, dan wel dat de betreffende informatie bij een ander bedrijf wordt gehost, dan zal Roberto Webhosting de melder daarvan in kennis stellen. De klacht wordt dan verondersteld te zijn afgehandeld.

C. Indien de klacht zich richt tegen een klant van Roberto Webhosting en deze is nog niet op een voor Roberto Webhosting bekend zijnde wijze door de melder op een andere rechtstreekse of onrechtstreekse wijze benaderd, dan zal Roberto Webhosting de klacht aan de betreffende klant doorgeven. Roberto Webhosting verzoekt de klant dan om zo snel mogelijk te reageren doch in ieder geval binnen twee werkdagen. Roberto Webhosting geeft vervolgens het antwoord van de klant weer door aan de melder. De melder kan op zijn beurt naar Roberto Webhosting reageren of hij het met het gegeven antwoord eens is. De klacht wordt door Roberto Webhosting verondersteld te zijn afgewikkeld in het geval de melder positief reageert op het gegeven antwoord door de klant, dan wel wanneer zijn reactie daarop uitblijft. Indien de klant niet binnen de gestelde periode van twee werkdagen inhoudelijk op de klacht reageert dan kan Roberto Webhosting de volgende procedure in werking laten treden.

1. In het geval dat de melder verzocht heeft om verwijdering van het materiaal/uiting/informatie en de klant niet bereid is gehoor te geven aan dit verzoek, dan staat het Roberto Webhosting vrij om haar eigen inschatting te maken:
1.a. Wanneer Roberto Webhosting de klacht geheel of ten dele gegrond acht en tot enige vorm van verwijdering, als in de klacht bedoeld, overgaat, maakt zij daarvan melding bij de melder en de klant. De klacht wordt dan verondersteld te zijn afgehandeld.
1.b. Wanneer Roberto Webhosting zich niet zelf over de klacht wenst of kan uitlaten, zal zij deze klacht verder leiden naar haar juridisch adviseur. De adviseur zal zijn advies aan Roberto Webhosting kenbaar maken, waarna Roberto Webhosting een beslissing neemt. Roberto Webhosting is verantwoordelijk voor de beslissing en zal daar uitvoering aan geven. Roberto Webhosting informeert zowel de klant als de melder hierover. De klacht wordt dan verondersteld te zijn afgehandeld.
1.c. Wanneer Roberto Webhosting van mening is, dat de door de melder ingebrachte klacht niet terecht is, dan zal zij dit op een inhoudelijke wijze kenbaar maken. De klacht wordt dan verondersteld te zijn afgehandeld.
2. In het geval dat de melder vraagt om identificatie van de klant die zich niet aan de melder kenbaar wenst te maken, dan staat het Roberto Webhosting vrij haar afwegingen te maken.
2.a. Wanneer Roberto Webhosting de klacht van de melder gegrond acht en van mening is dat de melder een reëel belang bij identificatie van de klant heeft, dan kan Roberto Webhosting de gevraagde gegevens geheel of ten dele aan de melder vrijgeven. Roberto Webhosting meldt hierover aan de klant. De klacht wordt dan verondersteld te zijn afgehandeld.
2.b. Wanneer Roberto Webhosting zich niet zelf over de klacht wenst of kan uitlaten, zal zij deze klacht verder leiden naar haar juridisch adviseur. De adviseur zal zijn advies aan Roberto Webhosting kenbaar maken, waarna Roberto Webhosting een beslissing neemt. Roberto Webhosting is verantwoordelijk voor de beslissing en zal daar uitvoering aan geven. Roberto Webhosting informeert zowel de klant als de melder hierover. De klacht wordt dan verondersteld te zijn afgehandeld.
2.c. Wanneer Roberto Webhosting van mening is, dat de door de melder ingebrachte klacht niet terecht is en deze geen reëel belang dient, dan zal zij dit op een inhoudelijke wijze kenbaar maken. De klacht wordt dan verondersteld te zijn afgehandeld.

D. In het geval dat er sprake is van spoedeisende klachten streeft Roberto Webhosting ernaar om binnen één werkdag de hiervoor genoemde procedure in werking te laten treden en waar mogelijk deze (op onderdelen) te doen versnellen. De melder dient de spoedeisendheid duidelijk gemotiveerd aan Roberto Webhosting kenbaar te maken. Roberto Webhosting zal, de klacht wegende, bepalen of deze door haar als dusdanig spoedeisend beschouwd wordt.

Ga hier naar het Klachten Formulier.

 Top